Facebook

Начало Устав
Устав
Оценка на читателите: / 29
Слаба статияОтлична статия 
Написано от Joseph Pavlov   
Вторник, 07 Юни 2011 10:12

Normal 0 21 false false false BG X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

У С Т А В

НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ- ГР.РАКОВСКИ-1908”

І. ГЛАВА ПЪРВА : ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С този устав, съобразен със Закона за народните читалища, се уреждат основните положения на вътрешно нормативната уредба на читалището, в зависимост от специфичните условия, при които се развива неговата дейност.

Чл. 2. (1) НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ - ГР. РАКОВСКИ -

1908” е традиционно, самоуправляващо се българско културно-просветно сдружение в гр.Раковски, което изпълнява и държавни културно-просветни задачи. В неговата дейност могат да участват всички физически лица, без оглед на възраст и пол, политически и религиозни възгледи и етническо самосъзнание.

(2) НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ГР. РАКОВСКИ - 1908е юридическо лице с нестопанска цел.

(3) НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ГР. РАКОВСКИ - 1908” е основано през 1908г в с. Генерал Николаево, сега кв. Генерал Николаево, гр.Раковски.

Чл. 3. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ГР. РАКОВСКИ -   1908

поддържа най-тесни връзки и сътрудничество с общинските власти на гр. Раковски, като участва активно в организацията и провеждането на общоградски културно-просветни прояви.

Чл. 4. НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ГР. РАКОВСКИ -   1908

провежда своята културно-просветна дейност във взаимодействие с учебните заведения, културните институти, обществените и стопански организации и фирми от гр.Раковски и Община Раковски, които извършват или подпомагат културната дейност.

ІІ. ГЛАВА ВТОРА : ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 5. Основната цел на читалището е да задоволява потребностите на гражданите, свързани със:

1. развитие и обогатяване на културния живот, социалната и образователна дейност в града;

2. запазване на обичаите и традициите на населението от града;

3. разширяване знанията на гражданите и приобщаването им към ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата;

4. утвърждаване на ценности в дух на родолюбие, толерантност и общочовешка нравственост;

5. възпитаване и утвърждаване на национално самосъзнание;


6. осигуряване на достъп до информация;

7. приобщаване на децата и учениците в града към художествената самодейност и другите форми на дейност и развитие на читалището.

Чл. 6. За постигане на тази цел, Читалището извършва основни дейности, като:

1. поддържа общодостъпна библиотека с читалня, фоно-, филмотека, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;

2. подпомага любителското художествено творчество на колективи и изпълнители, съобразно условията и възможностите на читалището.

3. организира школи, кръжоци, курсове, клубове по интереси, кино и видео показ, празненства, литературно-музикални вечери, продукции, концерти, чествания, конкурси и младежки дейности.

4. организира и експонира изложби.

5. предоставя компютърни и интернет услуги.

6. работи с деца, ученици и младежи за насърчаване и развитие на таланти в сферата на художественото творчество, литературата, и изкуството.

Чл. 7. Читалището може да извършва и допълнителна стопанска дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използва приходите от нея за постигане на определените в устава му цели. Читалището не разпределя печалба.

Чл. 8. Читалището няма право да предоставя собствено или ползвано от него имущество възмездно или безвъзмездно:

1. за хазартни игри и нощни заведения;

2. за дейност на нерегистрирани по Закона за вероизповеданията религиозни общности и юридически лица с нестопанска цел на такива общности;

3. за постоянно ползване от политически партии и организации;

4. на председателя, секретаря, членовете на настоятелството и проверителната комисия и на членове на техните семейства.

Чл. 9. Читалището може да се съюзява с други читалища за защита на своите интереси, за провеждане на съвместни дейности и инициативи при условията и по реда на Закона за народните читалища.

ІІІ. ГЛАВА ТРЕТА : ЧЛЕНСТВО

Чл. 10. (1) Членовете на читалището са индивидуални, колективни и почетни.

(2) Индивидуалните членове са български граждани. Те биват действителни и спомагателни:


1. ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ЧЛЕНОВЕ са лица, навършили 18 години, които участват в дейността на читалището, плащат редовно годишния си членски внос и имат право да избират и да бъдат избирани.

2. СПОМАГАТЕЛНИ ЧЛЕНОВЕ са лица под 18 г. Те нямат право да избират и да бъдат избирани; тези членове имат право на съвещателен глас.

(3) КОЛЕКТИВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ съдействат за осъществяване целите и задачите на читалището, подпомагат неговата дейност, поддържането и обогатяването на материалната му база. Всеки колективен член има право на един глас в Общото събрание. Колективните членове могат да бъдат:

1. професионални организации

2. стопански организации

3. търговски дружества

4. кооперации и сдружения

5. културно-просветни и любителски клубове и творчески колективи

(4) ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ могат да бъдат български и чужди граждани с изключителни заслуги към читалището.

(5) ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО СА ДЛЪЖНИ:

1. да спазват устава на Читалището.

2. да плащат редовно годишния си членски внос в срок до 7 дни преди провеждане на редовното годишно отчетно или отчетно - изборно събрание на читалището, дължим за годината в която се провежда събранието.

3. да опазват имуществото на читалището.

4. да участват в дейността на Читалището, според възможностите си.

5. да не уронват доброто име на Читалището.

(6) ЧЛЕНСТВОТО СЕ ПРЕКРАТЯВА:

1. . С решение на Читалищното настоятелство, в един от следните случаи:

а/ по собствено желание на члена на Читалището чрез подаване на заявление за прекратяване на членството до Читалищното настоятелство;

б/ при неплащане на членски внос в предвидения в този устав срок. Неплащането на членския внос се констатира от Читалищното настоятелство с нарочно решение;

в/ когато съответния член на Читалището не се е явил без значение по какви причини на  три  поредни  заседания  на  Общото  събрание  на  читалището,  след  като  е  бил  редовно


уведомен за провеждането на заседанието на събранието. Това неявяване на три поредни заседания на Общото събрание се констатира от Читалищното настоятелство с нарочно решение;

г/ при смърт на физическото лице, а за колективните членове - прекратяване на юридическото лице.

2. . С решение на Общото събрание в следните случаи:

а/ при тежки или системни нарушения на Устава на читалището, при злоупотреба с или уронване на доброто име на читалището, по предложение на Читалищното настоятелство или на друг член на Читалището;

б/  в  случаите  на  т.1, букви “а/”,   “б/”,  “в/”  и  “г/”  от  тази  алинея, когато Читалищното настоятелство не е взело решение за прекратяване на членството.

ІV. ГЛАВА ЧЕТВЪРТА: ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧИТАЛИЩЕТО

Чл. 11. Органи на читалището са Общото събрание, Настоятелството и Проверителната комисия.

Чл. 12. Върховен орган на читалището е Общото събрание, което се състои от всички членове, имащи право на глас.

Чл. 13. (1) ОБЩОТО СЪБРАНИЕ:

1. изменя и допълва Устава.

2. избира и освобождава членове на Настоятелството, Проверителната комисия и Председателя.

3. приема вътрешни актове, необходими за организацията и основни насоки за дейността на читалището.

4. изключва членове на читалището, в случаите на чл.10 ал.6 т.2 от настоящия устав.

5. приема бюджета на читалището и годишния отчет за цялостната дейност.

6. определя годишния членски внос.

7. взема решение за членуване или прекратяване членството на Читалището в читалищно сдружение.

8. отменя решения на органите на Читалището.

9. взема решения за откриване на клонове на Читалището след съгласуване с общината.

10. взема решения за прекратяване на Читалището.

11. взема решения за отнасяне до съда на незаконосъобразни действия на ръководството или отделни читалищни служители и членове.


(2) Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на читалището.

Чл. 14. (1) Редовно Общо събрание на читалището се свиква от Настоятелството веднъж годишно. Отчетно-изборно събрание се свиква на три години. Извънредно Общо събрание може да бъде свикано по решение на Настоятелството, по искане на Проверителната комисия или на една трета от действителните членове на Читалището.

(2) Поканата за събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа, мястото на провеждането му и кой го свиква.Тя трябва да бъде получена срещу подпис или връчена не по-късно от 7 дни преди датата на провеждането му. Поканата може да бъде връчена на пълнолетен член от семейството, ако лицето отсъствува, като в нея се отбелязва, че получилият поканата член на семейството поема задължение да я предаде. Ако лицето не може да бъде намерено на настоящия адрес, на който е регистрирано в регистрите за гражданско състояние, и никой от домашните му не желае да получи поканата, или такива не са намерени, това обстоятелство се отбелязва от връчителя. Връчителят прави отбелязване върху поканата и удостоверява с подписа си и тогава, когато лицето е намерено, но отказва да я приеме. В същия срок в читалището и библиотеката и на други общодостъпни места трябва да бъде залепена поканата за събранието.

(3) Общото събрание е законно, ако на него присъстват най-малко половината от имащите право на глас членове на Читалището. При липса на кворум, събранието се отлага с един час. Тогава събранието е законно, ако на него присъстват не по-малко от една трета от членовете при редовно общо събрание и не по-малко от половината плюс един от членовете при извънредно общо събрание.

(4) Решенията по чл.13, ал.1, т.1, 4, 8, 9, 10 се вземат с мнозинство най-малко две трети от всички членове. Останалите решения се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове.

(5) Две трети от членовете на общото събрание на читалището могат да предявят иск пред Пловдивския окръжен съд за отмяна на решение на общото събрание, ако то противоречи на закона или устава. Искът се предявява в едномесечен срок от узнаването на решението, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 15. (1) /изм.с Решение №8 от 15.03.2013г на Общото събрание/ Изпълнителен орган на Читалището е Настоятелството, което се състои от седем членове, избрани за срок от три години. Същите да нямат роднински връзки по права и съребрена линия до четвърта степен.

(2) НАСТОЯТЕЛСТВОТО:

1. свиква Общото събрание.

2. осигурява изпълнението на неговите решения.

3. подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет на читалището и утвърждава щата му.

4. подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на читалището.

5. назначава секретаря на Читалището и утвърждава длъжностната му характеристика.


6. приема нови членове на читалището въз основа на подадено заявление.

7. предлага годишния членски внос.

8. провежда най-малко 4 заседания годишно. Те са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от членовете.

9. взима решение за разпореждане с движимо и недвижимо имущество – собственост на читалището, както и за сключване на договори за наем или други форми на предоставяне  на ползване на имотите – собственост на читалището, като спазва разпоредбата на чл.23 от настоящия устав.

10. наблюдава и осъществява контрол върху работата на секретаря на Читалището, и дава оценка за същата.

11. взима решение за сключване и прекратяване на договори със щатния и хонорувания персонал на Читалището, за сключване на договори с други физически и юридически лица, и за съвместна културно-просветна дейност с други читалища, културни институции и организации.

12. организира и направлява цялостната дейност на Читалището, като спазва законите, и като се ръководи от Устава на Читалището, решенията на Общото събрание, и от собствените си решения.

13. взима решение за откриване и закриване на художествено-творчески колективи, школи, клубове, и други форми на работа.

14. взима решения за морално и материално стимулиране чрез награждаване на самодейци, на самодейни състави, на дейци в другите основни дейности на читалището.

15. взима решения за изключване на членове на Читалището, в предвидените в този устав случаи.

(3) Настоятелството се свиква по искане на един от членовете си,  председателя, секретаря.

(4) Настоятелството взема решения с мнозинство повече от половината на членовете му.

Чл. 16. (1) Председателят на Читалището е член на Настоятелството и се избира от Общото събрание за срок от 3 години.

(2) ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ:

1. организира дейността на Читалището, съобразно закона, Устава и решенията на Общото събрание.

2. представлява Читалището.

3. свиква и ръководи заседанията на Настоятелството и председателства Общото събрание.

4. отчита дейността си пред Настоятелството и Общото събрание


5. сключва и прекратява трудовите договори със служителите, съобразно бюджета на Читалището и въз основа Решение на Настоятелството.

Чл. 17. (1) СЕКРЕТАРЯТ на читалището:

1. организира изпълнението на решенията на настоятелството, включително решенията за изпълнението на бюджета;

2. организира текущата основна и допълнителна дейност дейност на читалището.

3. отговаря за работата на щатния и хонорувания персонал;

4. осъществява административно ръководство и контрол върху щатния и хонорувания персонал при делегирани правомощия от председателя въз основа на решение на Читалищното настоятелство;

5. представлява читалището заедно и поотделно с председателя. Това представителство може да бъде ограничено с решение на Читалищното настоятелство;

6. подписва финансово – счетоводни документи при делегирани правомощия от председателя въз основа на решение на Читалищното настоятелство;

(2) Секретарят не може да е в роднински връзки с членовете на настоятелството и на проверителната комисия по права и по съребрена линия до четвърта степен, както и да бъде съпруг/съпруга на председателя на читалището.

(3) Секретарят на читалището задължително присъства, когато е поканен, на заседанията на Читалищното настоятелство с право на съвещателен глас.

Чл. 18. (1) ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ се състои от трима члена и се избира за срок от три години.

(2) Членове на Проверителната комисия не могат да бъдат лица, които са в трудово правни отношения с Читалището или са роднини на членове на Настоятелството, на председателя или секретаря по права линия, съпрузи, братя, сестри и роднини по сватовство от първа степен.

(3) Проверителната комисия осъществява контрол върху дейността на Настоятелството, председателя и секретаря на Читалището по спазване на закона, Устава и решенията на Общото събрание.

(4) При констатирани нарушения, Проверителната комисия уведомява Общото събрание, а при данни за извършени престъпления и органите на прокуратурата.

(5) Членовете на Проверителната комисия могат да присъстват на заседанията на Читалищното настоятелство с право на съвещателен глас.

Чл. 19. Не могат да бъдат избирани за членове на Настоятелството, и на Проверителната комисия, както и да бъде назначавано за читалищен секретар лица, които са осъждани на лишаване от свобода за умишлени престъпления от общ характер, и не са реабилитирани.

Чл. 20. Членовете на настоятелството, включително председателят и секретарят подават декларации за конфликт на интереси при условията и по реда на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Декларациите се обявяват на интернет страницата на читалището.

V. ГЛАВА ПЕТА : ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ


Чл. 21. Имуществото на читалището се състои от право на собственост и от други вещни права, вземания, ценни книжа, други права и задължения.

Чл. 22. (1) Читалището набира средства от следните източници:

1. членски внос.

2. културно-просветна и информационна дейност

3. субсидии от държавния и общински бюджет

4. наеми от движимо и недвижимо имущество

5. дарения и завещания

6. спонсорство

7.приходи от допълнителна стопанска дейност по смисъла на чл.3 ал.3 от ЗНЧ 8.други приходи.

(2) Сумите от дарение се изразходват според волята на дарителите или по решение на Настоятелството, ако няма налице волеизявление от страна на дарителя.

Чл. 23. Читалището не може да отчуждава недвижими вещи и да учредява ипотека върху тях. Движими вещи могат за бъдат отчуждавани, залагани, бракувани или заменени с по- доброкачествени само по решение на настоятелството.

Чл. 24. Читалищното настоятелство изготвя годишните отчети за приходите и разходите, който се приема от Общото събрание. Отчетът за изразходваните от бюджета средства, заедно с отчета за дейността, се представят на Кмета на Община Пловдив ежегодно до 31 март.

Чл. 25. Председателят или читалищния секретар на читалището ежегодно в срок до 10 ноември представят на кмета предложения за своята дейност през следващата година.

Чл. 26. Счетоводната отчетност се води в пълно съответствие със Закона за  счетоводството, подзаконовите документи по нея и приложимото действащо законодателство.

VІ. ГЛАВА ШЕСТА : ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 27. Читалището може да бъде прекратено по решение на Общото събрание, вписано в регистъра на окръжния съд.То може да бъде прекратено с ликвидация или по решение на Окръжния съд, ако:

1. дейността му противоречи на закона, Устава и добрите нрави.

2. имуществото му не се използва според целите и предмета на дейността на Читалището.

3. е налице трайна невъзможност Читалището да действа или не развива дейност за период от две години.


4. е обявено в несъстоятелност.

VІІ. ГЛАВА СЕДМА : ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

& 1. /изм.с Решение № 5 от 17.05.2019 г. на Общото събрание/ Читалището се нарича “НАРОДНО                ЧИТАЛИЩЕ       СВ.СВ.КИРИЛ    И   МЕТОДИЙ                        –                        ГР.РАКОВСКИ-1908.

Културният дом с административния офис се намира в обл. Пловдив, общ. Раковски, гр. Раковски, пл. „България“ № 2. Читалището има кръгъл печат с надпис: “НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ – ГР.РАКОВСКИ”, а в средата има разтворена книга с годината на създаването му – 1908г. Логото на “НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ СВ.СВ.КИРИЛ И                            МЕТОДИЙ          –   ГР.РАКОВСКИ-1908представлява   два                            силуета, приведени един към друг над разположена между тях малка ръкописна буква “ч”, и олицетворява читалището като център на общностните културни традиции на гр.Раковски. & 2. Празникът на Читалището е на 24 май – Ден на славянската писменост и българска култура.

& 3. Настоящият Устав е приет от извънредно ОБЩО СЪБРАНИЕ на 25.03.2011г. , съобразно § 34 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за народните читалища, обн. ДВ бр. 42 от 2009, изм.ДВ бр.47/2010г  г. и отменя Устава на читалището, приет от общото събрание, проведено на 10.06.1997г, изменен на 02.12.2004г.

Уставът е подписан от присъстващите действителни членове на читалището, съгласно приложения списък, представляващ неразделна част от устава.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Полина Табакова ………………………..

Последно променен на Понеделник, 27 Април 2020 14:23
 

Търсене

Профил на Купувача

profile.jpg

Статистика

Членове : 659
Съдържание : 204
Брой прегледи на съдържанието : 427100

Календар

April 2024
S M T W T F S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Галерия